Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği


Hastane Temelli Çocuk Koruma Birimlerinde Çalışan Uzmanların Yeterlik Eğitimi Temel Eğitim Kursu

11.08.2012 - 15.08.2012

ÇOKMED’in aktif katılım sağladığı etkinliklerden biri, 'Hastane Temelli Çocuk Koruma Birimlerinde Çalışan Uzmanların Yeterlik Eğitimi Temel Eğitim Kursu'nun eğitim programlarının geliştirilmesidir. Bu kursun temel amacı, çocuk koruma birimlerinde çalışacak olan uzmanların bilgi, becerilerinin geliştirilmesi ve belgelendirilmesine dayanmaktadır. Bir başka deyişle çocuk koruma alanında çalışan uzmanların yeterliklerinin belgelenmesidir.

Çocuk koruma birimlerinde çalışan uzmanların eşgüdüm çalışmalarıyla belirlenmiş yeterlikleri kazanmış olarak yetişmeleri, birimde sunulan hizmetin niteliğinin artırılması açısından çok önemlidir. Eğitim programı; çocuğun ihmal ve istismarına yönelik temel kavramların, ilkelerin, bütüncül yaklaşım ve değerlendirmenin ele alındığı bir programdır. Eğitim programında, birimlerde çalışan uzmanların kazanmaları istenilen yeterlikler merkeze alınarak, temel eğitimden birinci ve ikinci düzey eğitimlere kadar farklı amaç ve hedefler doğrultusunda üç ayrı sertifikasyon programı hazırlanmıştır.

Çocuk koruma birimlerinde çalışan profesyonellere yönelik eğitim programı geliştirme çalışmaları 36 eğitimcinin yoğun çalışmalarıyla hazırlamıştır. Bu çalışmaların başlangıç süresinde birimde çalışacak her uzmanlık dalı için görev tanımları, sorumluluklar, kazanması gereken yeterlikler ve birimde iş akışı belirlenmiştir. 11-15 Ağustos 2012 tarihinde yapılan ilk temel eğitim kursu, eğitim programını hazırlayan eğitimcilerin bir kısmına uygulanan bir kurs olup, kursa katılan eğiticilerin kendileri de belgelendirilmiş ve kurs süresince Tıp Eğitimi Anabilim Dalından bir akademisyenin dış değerlendirmesiyle eğitim programı revize edilmiştir.